Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deelnemersvoorwaarden Underground
Artikel 1  Definities
Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Underground Holding B.V. en/of Underground Crew Magere Brug B.V..
Underground Holding B.V. en Underground Crew Magere Brug B.V.: Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
Underground Holding B.V. en Underground  Crew Magere Brug B.V. zijn statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1018 DW) Amsterdam aan de Nieuwe Kerkstraat 5K.
Deelnemersovereenkomst:
De overeenkomst tussen Underground en een Deelnemer.
Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Underground zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.
Artikel 2  Toepasselijkheid
2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Underground en iedere Deelnemer.
2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle Bestuurders van Underground en alle personen die voor Underground werkzaam zijn en/of door Underground zijn ingeschakeld.
2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze Uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3  Deelnemersovereenkomst
3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Underground komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Underground. De Deelnemers Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform
artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.
3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze
Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en
Verplichtingen van Underground en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en
mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.
3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Underground aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Underground worden verstrekt.
3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Underground heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Underground gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.
3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Underground gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Underground en/of u de locatie van Underground heeft betreden.
3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij Underground af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.8. De minimum leeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18+.
Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van Underground dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Underground te zijn voldaan.
4.2 De Deelnemer machtigt Underground door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan Underground verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.
4.3 De Deelnemer machtigt Underground om upgrades van het abonnement en aankopen op de trainingslocatie die niet direct zijn betaald middels automatische incasso af te schrijven.
4.4 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.
4.5 Underground behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van alle abonnementen te indexeren en wijzigen.
4.6 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Underground, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Underground liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet worden gerestitueerd.
4.7 Indien deelnemer meer dan drie keer korter dan twee uur van tevoren de les cancelled of er sprake is van een NO-SHOW, zal Underground per gemiste training €7.50 in rekening brengen middels automatisch incasso.
4.8 Indien deelnemer een verschuldigd bedrag niet betaalt, om welke reden dan ook, zal Underground €5,- administratiekosten per mislukte poging in rekening brengen tot een succesvolle betaling tot stand is gebracht.
4.9 Indien deelnemer zijn/haar contract heeft beëindigd en erna een nieuw membership wil afsluiten, worden er €35 her-inschrijvingskosten gerekend.
Artikel 5  Opzegging Deelnemersovereenkomst
5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na de eerste 3 maanden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand via de mobiele Underground App. Deelnemer zal ma opzegging direct een bevestiging van de opzegging ontvangen op het bij Underground bekende email-adres. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Underground, bij gebreke waarvan Underground ervan uitgaat dat de opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.
5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.
5.3 Underground heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
– De Deelnemer zich naar de mening van Underground schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
– Als de Deelnemer de regels van Underground stelselmatig overtreedt; of
– Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer
gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.
5.4 Underground heeft het recht om de Deelnemer toegang tot de gym te weigeren:
– Indien de Deelnemer een betalingsachterstand heeft;
– Indien de Deelnemer zich, naar mening van Underground, aan ander ontoelaatbaar gedrag heeft schuldig gemaakt;
– Dit artikel is tevens van kracht indien de Deelnemer via een ander platform dan Underground een training heeft geboekt.
Artikel 6  Risico en Aansprakelijkheid
6.1 Het gebruik van de faciliteiten van Underground voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Underground is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.
6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleide training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.
6.3 Zowel Underground als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.
6.4 Underground en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.
6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Underground, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.
6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Underground en ieder ander van wiens hulp Underground gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.
Artikel 7  Persoonsgegevens en privacy beleid
7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Underground verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e mailadres.
7.2 De Deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Underground toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen en versturen en van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.
De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Underground gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op de website.
7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Underground ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Underground per e-mail en anderszins toe te sturen.
Artikel 8  Fotos & video-opnames
Tijdens je aanwezigheid bij Underground kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden. Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Underground ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken .
Artikel 9  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2019.
9.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Underground en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
9.3 Iedere rechtsverhouding met Underground wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Underground die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
PRIVACY VERKLARING Underground
Waarom een Privacy Verklaring
Als je lid wordt van Underground, als je een bestelling doet via onze website (www.undergroundsportclub.nl) of als je onze gym bezoekt, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in deze Privacy Verklaring.
Underground vindt privacy belangrijk is dus zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar leden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. Underground leeft alle verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Regulation (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving zorgvuldig na. Underground is gevestigd aan de Nieuwe Kerkstraat 5K (1018 DW) in Amsterdam, Nederland.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum
– E-Mail adres;
– (Mobiel) telefoonnummer;
– Adresgegevens;
– Bankgegevens;
– Informatie rondom je bezoek aan onze gym;
– Transactiegegevens uit bestellingen;
– IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdstempels;
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– het aanmaken van een lidmaatschap;
– het opstellen, versturen en opstellen van facturen;
– het verstrekken van informatie;
– verbeteren van onze dienstverlening;
– het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
– het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten;
– om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit contracten die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering.
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Met het accepteren van deze privacy verklaring stem je ermee in dat wij je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die wij gebruiken voor het aan jou (uit)leveren van onze producten. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Foto’s
In onze gyms maken wij regelmatig foto’s van onder andere onze trainingen en evenementen. Deze foto’s worden gebruikt om te plaatsen op onze eigen website en als content voor onze social media. Mocht je op/in een foto staan en dit niet willen dan zullen wij jouw foto altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een website gebruiker te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt. Ook zorgt een cookie ervoor dat je ingelogd blijft zolang je de site gebruikt.
Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
– voor het functioneren van de site, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen op je persoonlijke account of gebruik kunt maken van het winkelwagentje;
– voor het analyseren van het website gebruik, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er op onze site komen en hoe zij onze site gebruiken;
– om je te herkennen als je terugkeert naar onze site, zodat we de inhoud van onze site zoveel mogelijk kunnen personaliseren;
– om bij te houden dat je op onze site bent geweest, welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt.
Als je het gebruik van cookies op onze of een andere site wilt beperken of deze wilt verwijderen, kun je dit aanpassen in je browserinstellingen. De Helpfunctie van je browser geeft hierover meer informatie. Je kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar cookies verwijderen.
Je rechten
Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kun je ons helpen deze te corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om je persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar het contactadres op de site.
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd worden jouw gegevens niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.
Beveiliging
Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassingen
Underground behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen.
Neem als je een vraag hebt contact met ons op via info@undergroundsportclub.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2020.

Waarom een Privacy Verklaring
Als je lid wordt van Underground, als je een bestelling doet via onze website (www.undergroundsportclub.nl) of als je onze gym bezoekt, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in deze Privacy Verklaring. Underground vindt privacy belangrijk is dus zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar leden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. Underground leeft alle verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Regulation (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving zorgvuldig na. Underground is gevestigd aan de Nieuwe Kerkstraat 5K (1018 DW) in Amsterdam, Nederland.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum
– E-Mail adres;
– (Mobiel) telefoonnummer;
– Adresgegevens;
– Bankgegevens;
– Informatie rondom je bezoek aan onze gym;
– Transactiegegevens uit bestellingen;
– IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdstempels;

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– het aanmaken van een lidmaatschap;
– het opstellen, versturen en opstellen van facturen;
– het verstrekken van informatie;
– verbeteren van onze dienstverlening;
– het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
– het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten;
– om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit contracten die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Met het accepteren van deze privacy verklaring stem je ermee in dat wij je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die wij gebruiken voor het aan jou (uit)leveren van onze producten. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Foto’s
In onze gyms maken wij regelmatig foto’s van onder andere onze trainingen en evenementen. Deze foto’s worden gebruikt om te plaatsen op onze eigen website en als content voor onze social media. Mocht je op/in een foto staan en dit niet willen dan zullen wij jouw foto altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een website gebruiker te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt. Ook zorgt een cookie ervoor dat je ingelogd blijft zolang je de site gebruikt.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
– voor het functioneren van de site, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen op je persoonlijke account of gebruik kunt maken van het winkelwagentje;
– voor het analyseren van het website gebruik, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er op onze site komen en hoe zij onze site gebruiken;
– om je te herkennen als je terugkeert naar onze site, zodat we de inhoud van onze site zoveel mogelijk kunnen personaliseren;
– om bij te houden dat je op onze site bent geweest, welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt.

Als je het gebruik van cookies op onze of een andere site wilt beperken of deze wilt verwijderen, kun je dit aanpassen in je browserinstellingen. De Helpfunctie van je browser geeft hierover meer informatie. Je kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar cookies verwijderen.

Je rechten
Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kun je ons helpen deze te corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om je persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar het contactadres op de site.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd worden jouw gegevens niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging
Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanpassingen Underground behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen. Neem als je een vraag hebt contact met ons op via info@undergroundsportclub.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2020.